26 Φεβρουαρίου 2019

Στα 25.000 € το όριο των de minimis

  Οι ενισχύσεις de minimis (ήσσονος σημασίας) είναι ενισχύσεις των παραγωγών με μικρά ποσά τα οποία δεν μπορούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό. Για το λόγο αυτό δεν θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις […]