1 Ιουλίου 2016

Πράσινη Ενίσχυση

Αποτελεί το τμήμα των άμεσων ενισχύσεων που αφορά τη διατήρηση της αειφορίας της γεωργίας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Στο πρασίνισμα έχει ανατεθεί το 30% των άμεσων ενισχύσεων. Η […]