10 Ιανουαρίου 2017

Ορθές Γεωργικές Πρακτικές για τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων

Η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων όπως είναι γνωστό αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών θρέψης των φυτών και θα πρέπει να γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση των νερών […]