Εξισωτική Αποζημίωση
5 Ιουλίου 2016
Διοικητικές απαιτήσεις για την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης
5 Ιουλίου 2016

Βασικές διοικητικές πληροφορίες για μελισσοκόμους

Οι μελισσοκόμοι που έχουν στην κατοχή τους 10 ή περισσότερα μελισσοσμήνη υποχρεούνται:

  • να έχουν θεωρημένο Μελισσοκομικό Βιβλιάριο από τη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους
  • να έχουν σημάνει τις κυψέλες τους με τον ειδικό κωδικό που τους έχει δοθεί από τη ΔΑΟΚ. Η σήμανση γίνεται με πυροσφραγίδα.
  • να δηλώνουν στη ΔΑΟΚ οποιαδήποτε μεταβολή (αύξηση ή μείωση) μεγαλύτερη ή ίση του 10% του αριθμού των μελλισοσμηνών τους εντός 15 ημερών από τη μεταβολή. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά. .

Για την απόκτηση του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος υποβάλλει στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του σχετική αίτηση την οποία συνοδεύει με:

  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφει ότι τα στοιχεία που δηλώνει είναι ακριβή
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
  • Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των μελισσοσμηνών (π.χ. αποδείξεις αγοράς κυψελών)
  • Βεβαίωση από τον Μελισσοκομικό Σύλλογο ότι έχει στην κατοχή του μελισσοσμήνη. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Μελισσοκομικός Σύλλογος χρειάζεται βεβαίωση από αγροτικό σύλλογο της περιοχής της μόνιμης κατοικίας του.

Η χορήγηση του θεωρημένου Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου γίνεται από τη ΔΑΟΚ κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που διεξάγει κατά τον οποίο διαπιστώνει την ύπαρξη των μελισσοσμηνών και τη σήμανση των κυψελών με τον ειδικό κωδικό.

Το μελισσοκομικό βιβλιάριο έχει ισχύ για 2 έτη. Μετά την πάροδο δύο ετών απαιτείται εκ νέου θεώρηση του βιβλιαρίου.