Έρευνα για την εισαγωγή καινοτομιών στον κτηνοτροφικό τομέα
16 Δεκεμβρίου 2019

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων 2019-2023: Όροι και προϋποθέσεις ένταξης

αμπελώνας

Το Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων αφορά την καλλιέργεια και μόνο οινάμπελων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία νέων (εφόσον υπάρχουν άδειες αναφύτευσης ή άδειες φύτευσης από μετατροπή δικαιωμάτων αναφύτευσης). Οι δράσεις που καλύπτει αφορούν :

 1. την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού
 2. την μετεγκατάσταση των αμπελώνων
 3. τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του προγράμματος.

Οι δράσεις αυτές αναλύονται σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα στον αμπελώνα. Τα μέτρα αυτά συνδέονται με :

α) την εκρίζωση – αναφύτευση

β) την φύτευση αμπελώνων

γ) τον επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων)

δ) την βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων

Το πρόγραμμα δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του φυσικού κύκλου ζωής τους. Ως κανονική ανανέωση νοείται η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία και με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας.

Επιλέξιμες δαπάνες για ενίσχυση/χρηματοδότηση είναι όσες σχετίζονται με το κόστος εφαρμογής των μέτρων που αναφέρονται παραπάνω. Δαπάνες οι οποίες συνδέονται με τις κάτωθι ενέργειες, δεν θεωρούνται επιλέξιμες:

 • καθημερινή διαχείριση αμπελώνα
 • προστασία έναντι ζημιών από θηράματα, πτηνά ή χαλάζι,
 • κατασκευή ανεμοφρακτών και τοίχων για την προστασία από τον άνεμο,
 • ιδιωτικές οδούς
 • αναβατόρια και αγορά αγροτικών οχημάτων.

Το 50% των επιλέξιμων δαπανών καλύπτεται από την Ένωση, ενώ το υπόλοιπο 50%  καταβάλλεται από τον παραγωγό.

 Το Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων εφαρμόζεται μόνο σε εκτάσεις οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες σύμφωνα με την αριθμ. 2919/95506/13- 9-2017 απόφαση του ΥΠΑΑΤ.
 2. είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο
 3. έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής ή παραγωγής για τις εκτάσεις αυτές και για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του παραγωγού για δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
 4. έχει υποβληθεί γι’ αυτές Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το ημερολογιακό έτος υποβολής της αίτησης ένταξης
 5. έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης.

Στην περίπτωση εγκατάστασης νέας αμπελοφυτείας ο παραγωγός υποχρεούται :

 • να την εγκαταστήσει στην ίδια θέση με αυτήν που εκριζώθηκε ή σε διαφορετική τοποθεσία της ίδιας εκμετάλλευσης. Η καλλιεργούμενη έκταση θα πρέπει να είναι ισοδύναμη με αυτήν που εκριζώθηκε.
 • να εφαρμόσει σύγχρονα συστήματα αμπελοκαλλιέργειας με υποστύλωση ή μη.

Ως ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου καθορίζονται τα 0,5 στρέμματα.

 Μέχρι τις 25/05/2019 οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2018-2019. Η περίοδος υποβολής της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα  αρχίζει την 1η Μαρτίου και ολοκληρώνεται  την 25η Μαΐου κάθε έτους.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσης τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε., ή/και διαθέτουν άδειες φύτευσης από μετατροπή ή άδειες αναφύτευσης.

Η αίτηση ένταξης υποβάλλεται στην οικεία ΔΑΟΚ συνοδευόμενη από τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 2. Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης γα το έτος υποβολής
 3. Δήλωση εκμετάλλευσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα. Η υποχρέωση αυτή πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα 10 έτη από την αίτηση
 4. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου – παραγωγού.
 6. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
 7. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής

Οι υποβληθείσες αιτήσεις επιλέγονται με βάση τη λεπτομερή περιγραφή των προτεινόμενων ενεργειών, των προθεσμιών για την εκτέλεση τους, τις ενέργειες που πρόκειται να εφαρμοστούν σε κάθε οικονομικό έτος,  καθώς και την έκταση που αφορά κάθε δράση.

Όσες από τις αιτήσεις προκριθούν δίδεται προτεραιότητα για την καταβολή των κονδυλίων ανά  αμπελουργική περίοδο στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Νέο ι γεωργοί
 2. Εκτάσεις που προορίζονται για αναδιάρθρωση στο πλαίσιο της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων
 3. Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.
 4. Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες δύνανται να παραγάγουν προϊόν ανώτερης ποιότητας:
 5. Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών και των προβλεπόμενων ελέγχων από τη ΔΑΟΚ, πραγματοποιείται η αναγνώριση και η εκκαθάριση των δαπανών. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου εκάστου  έτους και εντός 12 μηνών από την υποβολή της αίτησης πληρωμής.

Σημειώνεται  ότι :

 • Όλα τα μέτρα αναδιάρθρωσης και μετατροπής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο εντός πέντε (5) αμπελοοινικών περιόδων.
 • Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα 10 ετών. Ως χρόνος έναρξης της νέας φυτείας ορίζεται το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης. Μη συμμόρφωση με την ανωτέρω υποχρέωση επιφέρει μείωση του ποσού ενίσχυσης ή ακύρωση ολόκληρου του ποσού ή μέρος αυτού. Σε εξαιρετικές  περιπτώσεις ο παραγωγός θα υποχρεούται να επιστρέψει την ενίσχυση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τη σχετική Υπουργική Απόφαση