Κοινή Έκθλιψη Ελαιοκάρπου
5 Ιουλίου 2016
Βασικές διοικητικές πληροφορίες για μελισσοκόμους
5 Ιουλίου 2016

Εξισωτική Αποζημίωση

Οικονομική ενίσχυση που δίδεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε γεωργούς των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών καθώς και σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμισμα στην αρνητική επίδραση που δημιουργούν στο εισόδημά τους τα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών που δραστηριοποιούνται (π.χ. άγονα εδάφη, εδάφη με κλίσεις, κλπ).

Με τη χορήγηση της εξισωτικής αποζημίωσης επιδιώκεται η ενθάρρυνση των παραγωγών να συνεχίσουν τη γεωργική τους δραστηριότητα και έμμεσα η παραμονή τους στις περιοχές αυτές, η διατήρηση του αγροτικού τοπίου και  η συνέχιση της αξιοποίησης των τοπικών φυσικών πόρων.