Μια νέα δράση για τη μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες
15 Μαρτίου 2018
Δωρεάν κατάρτιση για αγρότες
30 Μαρτίου 2018

Νέα πρόσκληση για την εγκατάσταση νέων γεωργών

Δημοσιεύθηκε η 2η πρόσκληση του προγράμματος εγκατάσταση νέων γεωργών η οποία απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και άλλες 4 Περιφέρειες της Χώρας.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε πρόσωπα που ήδη δραστηριοποιούνται ως γεωργοί και όχι σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ασχοληθεί με τον γεωργικό τομέα. Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα των νέων γεωργών είναι:

 • Να έχουν στην κατοχή τους γεωργική εκμετάλλευση με τυπική απόδοση τουλάχιστον 8.000 €
 • Να είναι ηλικίας μέχρι 40 ετών
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαμιέων
 • Να έχουν εγγραφεί στο ΜΑΑΕ (Μητρώο Αγροτών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα

Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας 3-4 ετών με μετρήσιμους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους (π.χ. αύξηση της παραγωγικότητας της εκμετάλλευσης, παραγωγή βιολογικών προϊόντων κλπ)

Οι φάκελοι των υποψηφίων ελέγχονται προκειμένου να διαπιστωθεί η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής και στη συνέχεια βαθμολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια βαθμολόγησης αφορούν στα χαρακτηριστικά του υποψήφιου (π.χ. πρώην άνεργος, επίπεδο εκπαίδευσης, τόπος  κατοικίας κλπ) τα χαρακτηριστικά της αγροτικής εκμετάλλευσης πριν την έναρξη του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. ποσοστό ιδιοκτησίας εκμετάλλευσης, ποσοστό τυπικής απόδοσης που προέρχεται από συγκεκριμένες καλλιέργειες και εκτροφές) και τα χαρακτηριστικά της αγροτικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. ποσοστό τυπικής απόδοσης από παραγωγή βιολογικών προϊόντων, ποσοστό τυπικής απόδοσης από συγκεκριμένες καλλιέργειες και εκτροφές κλπ)

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει θέσει κριτήρια βαθμολόγησης που πριμοδοτούν υποψήφιους (δηλαδή λαμβάνουν μεγαλύτερη βαθμολογία) που ασχολούνται

 • με καλλιέργειες μόνιμων φυτειών (ελιά, φυστίκι, ακτινίδιο, κεράσι, αμπέλι)
 • με καλλιέργειες στέβιας, κηπευτικών και οσπρίων,
 • με εκτροφή αιγοπροβάτων ή/και βοοειδών και
 • με τη μελισσοκομία.

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα αναλαμβάνουν ορισμένες δεσμεύσεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται

 • η απόκτηση της ιδιότητας του ενεργού αγρότη και της πλήρους ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη εντός συγκεκριμένων χρόνων,
 • η υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ κάθε χρόνο,
 • η παραμονή στον τόπο μόνιμης κατοικίας του .

Η ενίσχυση που θα δοθεί σε όσους ενταχθούν είναι κατ’αποκοπή και δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 17.000 € και προσαυξάνεται κατά 2.500 € στην περίπτωση που η κατοικία του νέου γεωργού  είναι σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή και κατά επιπλέον 2.500 € αν η εκμετάλλευση μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου έχει ζωική παραγωγική κατεύθυνση.

Ο συνημμένος οδηγός περιέχει πληροφορίες μέσω των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να:

 • διαπιστώσουν αν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις να ενταχθούν
 • κατανοήσουν τον τρόπο βαθμολόγησης της πρότασης που θα υποβάλλουν και,
 • γνωρίσουν τις δεσμεύσεις που θα πρέπει να αναλάβουν στην περίπτωση που ενταχθούν στο πρόγραμμα

Οι αιτήσεις των υποψήφιων νέων γεωργών υποβάλλονται από 15-3-2018 έως και 16-4-2018