17 Αυγούστου 2018

Τυπική Απόδοση Εκμετάλλευσης

Έννοια που εκφράζει το οικονομικό μέγεθος  μιας εκμετάλλευσης. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στρεμμάτων ή/και των κεφαλιών του ζωικού κεφαλαίου με συγκεκριμένους συντελεστές. Οι συντελεστές δημοσιεύονται από την Αρχή Διαχείρισης […]
24 Μαΐου 2018

Νομάς Μελισσοκόμος

Νομάς μελισσοκόμος ορίζεται ο κάτοχος μελισσοκομικής εκμετάλλευσης που πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) μετακινεί παραγωγικά μελίσσια εκτός του συνήθη τόπου μόνιμης εγκατάστασης – διαχείμασης, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση των ανθοφοριών […]
20 Ιουλίου 2016

Ενεργός Αγρότης

Ο ορισμός του ενεργού αγρότη είναι μια νέα προσθήκη στο Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και αφορά αποκλειστικά τις ενισχύσεις. Δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον Ελληνικό ορισμό του επαγγελματία αγρότη. […]
17 Ιουλίου 2016

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Κάθε δικαιούχος που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις καθώς και εκτατικές πριμοδοτήσεις αγροτικής ανάπτυξης οφείλει να τηρεί τους κανόνες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Οι κανόνες αυτοί, που ισχύουν σε όλη την Ε.Ε, έχουν στόχο […]
5 Ιουλίου 2016

Εξισωτική Αποζημίωση

Οικονομική ενίσχυση που δίδεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε γεωργούς των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών καθώς και σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμισμα στην αρνητική επίδραση που δημιουργούν στο […]
5 Ιουλίου 2016

Κοινή Έκθλιψη Ελαιοκάρπου

Η κοινή έκθλιψη ή κοινή άλεση είναι μια μέθοδος που βασίζεται στην ταυτόχρονη άλεση του ελαιοκάρπου πολλών παραγωγών ως μία παρτίδα. Η μέθοδος συμβάλλει: στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου […]
5 Ιουλίου 2016

Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Πρόκειται για ένα μοντέλο διαχείρισης των καλλιεργειών ή των εκτροφών στο οποίο ενσωματώνονται αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και παραγωγής προϊόντων ποιότητας. Ξεκίνησε να εφαρμόζεται συστηματικά στην Ελλάδα λίγο πριν το […]
5 Ιουλίου 2016

Ομάδες/Οργανώσεις παραγωγών

Πρόκειται για παραπλήσιες μεταξύ τους δομές που συγκροτούνται για την ανάπτυξη μιας κοινής επιχειρηματικής προσπάθειας στον αγροτικό χώρο. Η έννοια της “Ομάδας” είναι κρίσιμη για μια σειρά πολιτικές της Ευρωπαϊκής […]
5 Ιουλίου 2016

Πολυαπασχόληση & Ετεροαπασχόληση

Οι όροι αναφέρονται σε δύο ξεχωριστά φαινόμενα που απαντώνται στον Αγροτικό τομέα και μπορεί να συνυπάρχουν ή και να αλληλοεπικαλύπτονται. Η πολυαπασχόληση αναφέρεται στην πολλαπλή επαγγελματική απασχόληση των μελών της […]
5 Ιουλίου 2016

Αγορές Αγροτών

Οι Αγορές Αγροτών είναι αγορές στις οποίες οι παραγωγοί μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές χωρίς να υπάρχει καμία διαμεσολάβηση. Ο σκοπός των αγορών αυτών είναι να δημιουργηθούν […]
5 Ιουλίου 2016

Αγροτική Συμβουλευτική

Στην εποχή της εντυπωσιακής επιστημονικής προόδου, ο Αγροτικός τομέας έχει την ευχέρεια να αποτανθεί σε πολλές εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης και συμβουλευτικής. Είναι μάλιστα επιβεβλημένο, παρόλη τη σωρεία πληροφοριών που είναι […]
5 Ιουλίου 2016

Συνεταιρισμοί – Συνεργατισμός

Συνεταιρισμός, σύμφωνα με την Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (International Cooperative Alliance – I.C.A.) η οποία ιδρύθηκε το 1895, είναι μια: «αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών […]