Εκπαιδευτικό σεμινάριο αγροτών 24 έως 26 Οκτωβρίου 2019
24 Οκτωβρίου 2019
Ομάδες & Οργανώσεις Παραγωγών: Προκλήσεις & Προοπτικές
8 Νοεμβρίου 2019

Ενισχύσεις για δασικές φυτείες (υπομέτρα 8.1 και 8.2)

 

Τα υπομέτρα 8.1 και 8.2 εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης περιόδου 2014-2020 και στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της δημιουργίας ή και διατήρησης γεωργοδασοκομικών συστημάτων.

Η χρηματική στήριξη για την υλοποίηση αυτών των μέτρων παρέχεται μέσω της επιχορήγησης του  Άρθρου 67 του Κανονισμού Καν.1303/13.

Το υπομέτρο 8.1 αφορά στην δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων , δράσεις οι οποίες θα συμβάλουν στην επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων, στην διατήρηση της βιοποικιλότητας και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα ποσοστά ενίσχυσης αυτού του μέτρου ανέρχονται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και αφορούν

 • την εγκατάσταση φυτείας
 • την συντήρηση της φυτείας. Η χρηματοδότηση/ενίσχυση/επιδότηση του 100% των επιλέξιμων δαπανών συντήρησης αφορά  μόνο ιδιώτες διαχειριστές γης και παρέχεται για περίοδο 8 ετών. Εξαίρεση αποτελούν τα δέντρα των γενών Populus και Salix, των οποίων οι δαπάνες συντήρησης δεν καλύπτονται.
 • την απώλεια γεωργικού εισοδήματος. Η πριμοδότηση για την απώλεια εισοδήματος δίδεται ετησίως για κάθε εκτάριο δασωτέας γεωργικής γης και για περίοδο τουλάχιστον 12 ετών. Μόνο για τα είδη της καρυδιάς, καστανιάς και μαστιχόδεντρου η ενίσχυση χορηγείται για 8 έτη.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιλέξιμες δαπάνες και οι δικαιούχοι ανά κατηγορία δαπάνης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο μέτρο έχουν όσοι:

 • έχουν υποβάλλει μελέτης δάσωσης
 • διαθέτουν ελάχιστη ενιαία έκταση 5 στρέμματα
 • δεσμεύονται ότι ο περίτροπος χρόνος για την εγκατάσταση φυτείας δεν θα υπερβαίνει τα 8 έτη

Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους διαθέτουν εκτάσεις γης σε περιοχές υψηλού κινδύνου  διάβρωσης, ερημοποίησης και παρουσίασης έντονων πλημμυρικών φαινομένων/επεισοδίων.

Στη συγκεκριμένη δράση θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις βάσει του άρθρου 6, του Καν (Ε.Ε.) 807/2014, οι οποίες είναι:

 • η κατάλληλη επιλογή των ειδών που θα φυτευθούν
 • η επιλογή ειδών, ποικιλιών, οικοτύπων και προέλευσης δένδρων τα οποία διαθέτουν αυξημένη ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, στις φυσικές καταστροφές και στις κλιματικές συνθήκες
 • η κατάλληλη επιλογή ειδών σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

 

Το υπομέτρο 8.2 αφορά στη δημιουργία και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων τα οποία θα συνεισφέρουν στην προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας, στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και εδαφών, καθώς και στη διατήρηση του αγροτικού τοπίου.

Η ενίσχυση για το μέτρο 8.2 ανέρχεται

 • στο 80% των επιλέξιμων δαπανών για εγκατάσταση γεωργοδασικού συστήματος
 • στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για συντήρηση του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών με την μορφή της ετήσιας πριμοδότησης ανά εκτάριο.

Το κόστος συντήρησης είναι επιλέξιμο μόνο στην περίπτωση που στο μέτρο έχει ενταχθεί και το κόστος εγκατάστασης. Υπάρχει η δυνατότητα το κόστος εγκατάστασης να πληρώνεται χωρίς να ακολουθεί πληρωμή για κόστος συντήρησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες καθώς και οι δικαιούχοι περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

Το υπομέτρο θέτει ως βασικούς όρους επιλεξιμότητας :

 • την υποβολή σχεδίου εγκατάστασης του συστήματος
 • την προσκόμιση σχετικής άδειας από τη Δασική υπηρεσία αν πρόκειται για βοσκοτόπους σε δασικές εκτάσεις
 • Την εφαρμογή του μέτρου σε εκτάσεις ιδιοκτησίας του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μόνο στην περίπτωση όπου η εκμετάλλευση για την περίοδο υλοποίησης γίνεται από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή από ιδιώτη φυσικό πρόσωπο

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η υλοποίηση των Υπομέτρων 8.1 και 8.2. προβλέπεται να γίνει σε περιοχή εντός του δικτύου Natura θα πρέπει οι σχετικές δράσεις να είναι συμβατές με τους διαχειριστικούς στόχους της περιοχής Natura.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στo συνημμένo έγγραφo.