Οι τελικές τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις 2018
1 Μαρτίου 2019
Αλλαγές στην πρόσκληση για το Μέτρο 6.3.
8 Μαρτίου 2019

Αιτήσεις αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις το 2019

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια για νέες αμπελοφυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν σχετική αίτησή μέχρι τις 27/3/2019.

Σύμφωνα με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση η κατανομή των αδειών θα γίνει σε Περιφερειακό επίπεδο. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εντάσσεται στην Γ Περιφέρεια όπου εκτιμάται ότι θα χορηγηθούν άδειες για νέες αμελοφυτεύσεις έκτασης περίπου 2.300 στρεμμάτων.

Για να είναι επιλέξιμη η αίτηση για νέες αμπελοφυτεύσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται.

Η αιτούμενη άδεια θα πρέπει να αφορά σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια. Ως ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά θα τύχουν βαθμολόγησης βάσει πέντε κριτηρίων.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης

1ο κριτήριο: Εξετάζεται η ηλικία και η προηγούμενη ενασχόληση του αιτούντος με τη γεωργία. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φυτεύουν οινοποιήσιμα αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι)  θεωρείται ότι συμμορφώνονται ως προς το κριτήριο.

2ο κριτήριο: Εξετάζεται η συμβολή του αμπελώνα στη διατήρηση του περιβάλλοντος μέσω εφαρμογής των κανόνων βιολογικής παραγωγής ή εθνικών συστημάτων πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση (Agro 2) στην έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση

3ο κριτήριο: Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΥΑ οι αιτήσεις για νέες αμπελοφυτεύσεις στη Φθιώτιδα δεν μπορούν να λάβουν βαθμό στο συγκεκριμένο κριτήριο

4ο κριτήριο: Μέγεθος εκμετάλλευσης. Στόχος του κριτηρίου είναι να ενισχυθεί η διεύρυνση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων. Οι τιμές του κριτηρίου διαφοροποιούνται μεταξύ των 3 Περιφερειών που έχουν οριστεί. Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενισχύονται εκμεταλλεύσεις μεγέθους μεταξύ 3 και 3 στρεμμάτων λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία. Επιπλέον, εκμεταλλεύσεις μεγέθους άνω των 3 στρεμμάτων λαμβάνουν το 70% της μέγιστης βαθμολογίας

5ο κριτήριο: Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού. Εξετάζεται αν  παραγωγός είχε αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης.

Οι ΔΑΟΚ έπειτα από διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, οριστικοποιούν τις αιτήσεις μέχρι τις 15/5/2019

Οι άδειες:

  • θα χορηγηθούν μέχρι την 1 Αυγούστου 2019,
  • θα έχουν ισχύ μέχρι τρία έτη και
  • μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.

Στην περίπτωση που παρέλθει η τριετία και δεν χρησιμοποιηθούν  οι άδειες δηλαδή δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι φυτεύσεις τότε οι δικαιούχοι υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά έτη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε στο σύνδεσμο τη σχετική Υπουργική Απόφαση .