Το μέλι τους μπορούν να διαθέτουν απευθείας οι μικροί παραγωγοί στους καταναλωτές
21 Φεβρουαρίου 2019
Οι τελικές τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις 2018
1 Μαρτίου 2019

Στα 25.000 € το όριο των de minimis

 

Οι ενισχύσεις de minimis (ήσσονος σημασίας) είναι ενισχύσεις των παραγωγών με μικρά ποσά τα οποία δεν μπορούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό. Για το λόγο αυτό δεν θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις και ως εκ τούτου τα Κράτη Μέλη δεν χρειάζεται να τα κοινοποιούν στην Επιτροπή ή να λαμβάνουν την άδειά της.

Συνήθως χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη όταν πρέπει να δράσουν γρήγορα, ιδίως σε περιόδους κρίσης. Επίσης, χρησιμοποιούνται συχνά για πολύ ειδικούς σκοπούς, π.χ. για να συμβάλουν στην πρόληψη ή στην εξάλειψη ασθενειών των ζώων αμέσως μόλις εκδηλωθεί κάποια εστία, ή για την αποζημίωση γεωργών για ζημίες που προκαλούνται από ζώα τα οποία δεν προστατεύονται δυνάμει της νομοθεσίας, όπως οι αγριόχοιροι.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης με το καθεστώς de minimis που ίσχυε μέχρι πρότινος ανέρχονταν στις 15.000 € ανά εκμετάλλευση. Επίσης σε εθνικό επίπεδο το συνολικό ποσό που μπορούσε να διατεθεί για ενισχύσεις de minimis ανέρχονταν στο 1% της ετήσιας γεωργικής παραγωγής (περίπου 100 εκ €)

Τα όρια αυτά από 14 Μαρτίου 2019 αυξάνονται σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής επιτροπής

  • Το εθνικό ανώτατο όριο αυξάνεται από το 1% στο 1,25% και
  • Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης de minimis αυξάνεται από 15.000 € σε 20.000 € ανά γεωργική εκμετάλλευση για περίοδο τριών ετών.

Στην περίπτωση που η Ελλάδα αποφασίσει να μη δαπανήσει πάνω από το 50% του συνολικού εθνικού κονδυλίου ενισχύσεων σε έναν συγκεκριμένο γεωργικό τομέα, μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ανά γεωργική εκμετάλλευση σε 25.000 € και το μέγιστο εθνικό ποσό ενίσχυσης στο 1,5 % της ετήσιας παραγωγής.