Με πολλούς περιορισμούς το Μέτρο 6.3 για τις μικρές εκμεταλλεύσεις
17 Ιανουαρίου 2019
Ενίσχυση μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων: Από 4.3.2019 οι αιτήσεις για ένταξη στο Μέτρο 6.3.
28 Ιανουαρίου 2019

Ειδικό καθεστώς για απαλλαγή ΦΠΑ για αγρότες με τζίρο έως 10.000 €

Απαλλαγή από το ΦΠΑ έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Το ειδικό αυτό καθεστώς αφορά μεταξύ άλλων

  • νέους αγρότες με έναρξη εργασιών εντός του 2019 που εκτιμούν ότι θα έχουν έσοδα κάτω των 10.000 €
  • αγρότες που κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος είχαν έσοδα μέχρι 10.000 €.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το κύριο κριτήριο για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων είναι τα έσοδα τους. Αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 10.000 €. Στην προκειμένη περίπτωση στα έσοδα περιλαμβάνονται οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. Δεν περιλαμβάνονται έσοδα από μεταβιβάσεις επενδυτικών αγαθών ούτε και οι επιδοτήσεις καθώς αυτές είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ.

Όσοι εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων:

  • Έχουν την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων
  • Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
  • Δεν έχουν το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους
  • Πρέπει να αναγράφουν στα παραστατικά που εκδίδουν την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας – απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων άρθρο 39 ν. 2859/2000»

 

Σύγκριση ειδικού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων & ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αγροτών 

Το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων ίσως να αξίζει να εξεταστεί από αγρότες με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι δεν μπορούν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ καθώς οι επιδοτήσεις που λαμβάνουν υπερβαίνουν το όριο των 5.000 €. Για παράδειγμα αγρότης που έχει έσοδα από παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών 9.500 € και επιδοτήσεις 6.000 € δεν μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ που αφορά τους αγρότες καθώς, οι επιδοτήσεις υπερβαίνουν το όριο των 5.000 €. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να εξετάσει τη δυνατότητα ένταξης στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων καθώς, τα έσοδα του από παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών είναι κάτω των 10.000 €

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκριτικά τα δύο καθεστώτα προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μια γενική εικόνα πριν διερευνήσουν διεξοδικά το θέμα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ