Πολυαπασχόληση & Ετεροαπασχόληση
5 Ιουλίου 2016
Ολοκληρωμένη Διαχείριση
5 Ιουλίου 2016

Ομάδες/Οργανώσεις παραγωγών

Πρόκειται για παραπλήσιες μεταξύ τους δομές που συγκροτούνται για την ανάπτυξη μιας κοινής επιχειρηματικής προσπάθειας στον αγροτικό χώρο.

Η έννοια της “Ομάδας” είναι κρίσιμη για μια σειρά πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην σύγχρονη επιστήμη της διοίκησης οργανισμών και επιχειρήσεων.

Για την Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρήσεων (επιστήμη του management) η Ομάδα/Οργάνωση εξασφαλίζει συνέργειες και αποκομίζει οφέλη περισσότερα από όσα τα μέλη μόνα τους θα μπορούσαν να επιτύχουν (με την ρητή προϋπόθεση ότι λειτουργούν αποτελεσματικά).

Για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές η Ομάδα ή η Οργάνωση Παραγωγών είναι το κύτταρο διαχείρισης διάφορων προγραμμάτων ανάπτυξης που για να επιτύχουν πρέπει να υλοποιηθούν σε μεγάλες εκτάσεις και πλήθος αγροτικών μονάδων μια και ο μέσος όρος αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη είναι μικρότερος άλλων μεγάλων αγροτικών χωρών.

Για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού τους οι πολιτικές αυτές και τα προγράμματα ορίζουν διαφορετικά πλήθη μελών της ομάδας ή επιτρέπουν σε κάθε χώρα να εξειδικεύσει το μέγιστο και ελάχιστο όριο της ομάδας. Τα όρια αυτά συνήθως αναφέρονται σε αριθμό εκμεταλλεύσεων, καλλιεργούμενη έκταση, όγκο ή αξία παραγωγής.

Οι ομάδες/οργανώσεις παραγωγών στην Ελλάδα ταυτίζονται ή λειτουργούν στο πλαίσιο επίσημων συνεταιριστικών οργανώσεων ή άλλων εταιρικών σχημάτων χωρίς να έχουν διακριτή νομική μορφή και αυτόνομη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η κατάσταση αυτή ωστόσο προβλέπεται να διαφοροποιηθεί επιτρέποντας στις ομάδες/οργανώσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ενεργειών τους.