γεωργικά φάρμακα
Υποχρεωτική η συνταγή για τα γεωργικά φάρμακα από 18-9-2017
6 Σεπτεμβρίου 2017
οδηγός ορθών πρακτικών ελαιολάδου
Οδηγός ορθών πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία ελαιολάδου
24 Οκτωβρίου 2017

Χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος 2017

Η χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος 2017 προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε όσους γεωργούς κριθούν επιλέξιμοι εφόσον διαθέτουν λιγότερα δικαιώματα ενίσχυσης από τα εκτάρια γεωργικής γης που δηλώνουν.

Το τρέχον έτος θα ικανοποιηθεί μεγάλο μέρος αιτήσεων χορήγησης δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος.

Η διανομή για το 2017 αφορά κατά προτεραιότητα γεωργούς που πληρούν το κριτήριο του «γεωργού νεαρής ηλικίας» ή του νεοεισερχόμενου γεωργού (σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 1307/2013 και την ΥΑ 1930/81861/2015). Συνεπώς οι γεωργοί έως 40 ετών και όσοι έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητα τους το 2017, θα λάβουν νέα δικαιώματα εάν διαθέτουν αντίστοιχες εκτάσεις.

Επίσης δικαιώματα ΕΑ μπορούν να χορηγηθούν

  1. Σε γεωργούς νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενους γεωργούς που κατείχαν μόνο μισθωμένα δικαιώματα το 2015
  2. σε γεωργούς ως αντιστάθμιση σε ειδικά μειονεκτήματα εφόσον ισχύουν όλα τα παρακάτω:
  • είχαν ενεργοποιήσει δικαιώματα το έτος 2014 και είχαν μισθωμένα δικαιώματα με γη (μισθωτές),
  • οι εκμισθωτές (γης και δικαιωμάτων) δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος ενίσχυσης 2015 και δεν έλαβαν δικαιώματα, και
  • κατέχουν το 2017 δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χαμηλότερης μοναδιαίας αξίας από τον αντίστοιχο περιφερειακό μέσο όρο τα οποία τους χορηγήθηκαν το 2015.
  1. στις περιπτώσεις τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης για χορήγηση δικαιωμάτων ΕΑ (άρθρο 30.9) και οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας (άρθρο 30.7.γ) του καν. 1307/2013.

Δεν δικαιούνται νέα δικαιώματα ΕΑ οι γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι γεωργοί, οι οποίοι έχουν λάβει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους στον περιφερειακό μέσο όρο του εθνικού αποθέματος από την κατανομή του έτους 2015.