Αποτελεσματική φυτοπροστασία της βαμβακοκαλλιέργειας
21 Αυγούστου 2017
Μέχρι 30/11 η Δήλωση Συγκομιδής για οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου
22 Αυγούστου 2017

Τρύγος 2017 – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αμπελουργοί

 

Με δεδομένη την έναρξη του τρύγου υπενθυμίζεται στους αμπελουργούς ότι απαγορεύεται η οινοποίηση

  • µη οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου και
  • ποικιλιών που προέρχονται από αµπελοτεµάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναµικό παραγωγής του αµπελοοινικού τοµέα (π.χ. χωρίς δικαίωµα φύτευσης, τεµάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής χρήσης που ενισχύονται από άλλη ΚΟΑ ή επιτραπέζιων σταφυλιών).

Στο πλαίσιο αυτό, για να αποφευχθεί η είσοδος στις οινοποιητικές επιχειρήσεις µη επιλέξιµης πρώτης ύλης (σταφύλια), οι αµπελουργοί οφείλουν να γνωρίζουν ότι πριν την συγκοµιδή των σταφυλιών πρέπει να υποβάλουν στις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εµπορικές), επικαιροποιηµένη καρτέλα αµπελοκαλλιέργειας στην οποία αναφέρονται όλα τα αλφαριθµητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αµπελοτεµαχίων από τα οποία πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια. Από τα στοιχεία της καρτέλλας θα διαπιστώνεται η επιλεξιµότητα της πρώτης ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη δικαιώµατος φύτευσης ή αναφύτευσης. Τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να συµφωνούν µε τα στοιχεία που δηλώνονται στη δήλωση συγκοµιδής των αµπελουργών, στη δήλωση παραγωγής της οινοποιητικής επιχείρησης ή την δήλωση εµπορίας της εµπορικής επιχείρησης καθώς και µε τα στοιχεία του αµπελουργικού µητρώου.

Επίσης κατά την παράδοση των σταφυλιών θα πρέπει να παραλαμβάνουν από την οινοποιητική επιχείρηση το σχετικό παραστατικό (τιμολόγιο/δελτίο παραλαβής) στο οποίο πρέπει να αναγράφονται

  • το ονοµατεπώνυµο και το Α.Φ.Μ. του αµπελοκαλλιεργητή
  • η ποικιλία αµπέλου των σταφυλιών
  • ο κωδικός αµπελοτεµαχίου (δεκατριψήφιος) του Αµπελουργικού Μητρώου

Στην περίπτωση παράδοσης φορτίου από διαφορετικά αµπελοτεµάχια θα πρέπει να αναφέρεται στο παραστατικό η ποσότητα σταφυλικής παραγωγής που αντιστοιχεί σε κάθε αµπελοτεµάχιο.

Σε κάθε περίπτωση το ΑΦΜ του παραδίδοντος την σταφυλική παραγωγή πρέπει να ταυτίζεται µε το ΑΦΜ του εγγεγραµµένου αµπελοκαλλιεργητή στο Αµπελουργικό Μητρώο για το συγκεκριµένο αµπελοτεµάχιο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες  που αφορούν κυρίως τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οινοποίησης και εμπορίας καθώς και για τους σχετικούς ελέγχους που προβλέπονται μπορείτε να διαβάσετε τη συνημμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων