Επενδύσεις στη μεταποίηση & εμπορία γεωργικών προϊόντων -Δράση 4.2.1.
14 Μαΐου 2017
γεωργικά φάρμακα
Υποχρεωτική η συνταγή για τα γεωργικά φάρμακα από 18-9-2017
6 Σεπτεμβρίου 2017

Τιμολόγηση αρδευτικού νερού

Στις  22/5/2017 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Απόφαση της Εθνικής Επιτροπή Υδάτων με την οποία θεσπίζονται κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των χρήσεων νερού. Οι ρυθμίσεις αφορούν και τους αγρότες οι οποίοι πρέπει να προετοιμάζονται για σταδιακή μεταβολή τους κόστους του αρδευτικού νερού. Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι ότι:

  • Επιβάλλεται για πρώτη φορά περιβαλλοντικό τέλος σε όλους τους χρήστες αρδευτικού νερού (οργανωμένα συλλογικά δίκτυα και ατομικές υδρογεωτρήσεις) του οποίου η κατάσταση έχει χαρακτηριστεί ως κατώτερη της καλής  στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής ποταμών
  • Επιβάλλεται η μέτρηση της κατανάλωσης με υδρομετρητές

 

Ποιοι αγρότες θα τιμολογούνται;

Όλοι οι αγρότες είτε αρδεύουν από συλλογικό δίκτυο, είτε από ατομική γεώτρηση. Εξαιρούνται μόνο όσοι χρησιμοποιούν επιφανειακά πηγάδια (όχι γεωτρήσεις), των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν στο μέλλον. Επίσης είναι δυνατό να εξαιρεθούν:

  • Αγρότες οι οποίοι, με την εφαρμογή πρακτικών ορθολογικής διαχείρισης υδάτων, συμβάλλουν στη διατήρηση ή/και βελτίωση της καλής κατάστασης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, και
  • Οι ευπαθείς (ευάλωτες ή ειδικές) κοινωνικά ομάδες πολιτών όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1, παρ. 4 του ν. 4019/2011, όπως ισχύει.

 

Χρόνος εφαρμογής

Οι αλλαγές τιμολογίων προβλέπεται να επιβληθούν μετά την ολοκλήρωση της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αναμένεται έναρξη το 2018 και σταδιακή εφαρμογή ανά έτος.

 

Μετρήσεις – Υδρομετρητές

Οι μετρήσεις γίνονται από τον πάροχο. Οι υδρομετρητές , τοποθετούνται με φροντίδα των παρόχων σταδιακά εντός τριετίας εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό. Σε κάθε περίπτωση, η τοποθέτηση συστημάτων μέτρησης της κατανάλωσης ύδατος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2024.

Επισημαίνεται ότι σε όλα τα χρηματοδοτικά Προγράμματα (ΠΑΑ 2014-2020, επιχειρησιακά προγράμματα, κ.α…..) η αγορά υδρομετρητών και γενικότερα συστημάτων καταγραφής απολήψιμων ποσοτήτων νερού, είναι επιλέξιμη δαπάνη.

 

Τρόπος τιμολόγησης

Το κόστος του νερού υπολογίζεται πλέον ως το άθροισμα:

Κόστος νερού= Χρηματο-οικονομικό κόστος + περιβαλλοντικό κόστος + κόστος φυσικού πόρου

Οι ατομικές υδροληψίες (γεωτρήσεις κλπ) χρεώνονται μόνο το περιβαλλοντικό κόστος, ανάλογα με την κατανάλωση .

Στα συλλογικά δίκτυα, οι πάροχοι καθορίζουν τη χρέωση η οποία αποτελείται από:

  • ένα πάγιο ανάλογα με τα στρέμματα που αρδεύει κάθε γεωργός, και
  • ένα μεταβλητό κόστος ανάλογα με τα κυβικά μέτρα νερού που καταναλώνει ο γεωργός το οποίο αυξάνεται με την αύξηση της κατανάλωσης για να αποτρέπεται η υπερκατανάλωση.

Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση αρδευτικού νερού ο πάροχος που τιμολογεί, εκτιμά την ποσότητα του νερού που καταναλώθηκε, είτε κατά έκταση γης, είδος καλλιέργειας και μέθοδο άρδευσης, είτε κατά χρόνο χρήσης του αρδευτικού νερού, ανάλογα πάντα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα.

 

Επί του παρόντος δεν είναι δυνατό να γίνουν προβλέψεις – έστω και ενδεικτικές- για το ύψος των χρεώσεων.