Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης της 8/52017 για φιστικιά
12 Μαΐου 2017
Ενίσχυση Ομάδων Παραγωγών – Διαβούλευση σχεδίου ΥΑ
23 Μαΐου 2017

Επενδύσεις στη μεταποίηση & εμπορία γεωργικών προϊόντων -Δράση 4.2.1.

Προκηρύχθηκε η Δράση 4.2.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τη στήριξη  επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ. ( www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/metapoiisi/ependiseis-4-2/4805-1hproskl-4-2-1).

Η Δράση αυτή αφορά ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και έχει ως στόχους την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, την ενσωμάτωση καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η  στήριξη παρέχεται για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό  με μετεγκατάσταση ή όχι και τη συγχώνευση παραγωγικών μονάδων

Οι επιλέξιμες προτάσεις πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από 600.000€ έως 5.000.000€ και η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 40% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Ως τελική προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης ορίστηκε (προς το παρόν) η 18η Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

Η παρούσα Δράση (4.2.1) είναι μία μόνο από τις Δράσεις του ΠΑΑ που αφορούν τη μεταποίηση. Αναμένονται, μέχρι το τέλος του έτους, προσκλήσεις και για τα ακόλουθα:

  1. Μια ίδια δράση για προτάσεις μικρότερου προϋπολογισμού (έως 600.000€) η οποία θα προκηρυχθεί σε περιφερειακό επίπεδο,
  2. Μια παρόμοια δράση για τη στήριξη της μεταποίησης ΜΗ γεωργικών προϊόντων ,
  3. Μια δράση για τη στήριξη της μεταποίησης από επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να μεταποιούν την πρώτη ύλη από τη δική τους εκμετάλλευση αλλά και πρώτη ύλη που προέρχεται από άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη δράση μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο οδηγό ενημέρωσης .