Βασικές αρχές καλλιέργειας αρωματικών φυτών
10 Ιουλίου 2016
Ενεργός Αγρότης
20 Ιουλίου 2016

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Κάθε δικαιούχος που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις καθώς και εκτατικές πριμοδοτήσεις αγροτικής ανάπτυξης οφείλει να τηρεί τους κανόνες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Οι κανόνες αυτοί, που ισχύουν σε όλη την Ε.Ε, έχουν στόχο να διασφαλίσουν:

  • Την περιβαλλοντική συμμόρφωση και την αειφορία  της γεωργικής παραγωγής,
  • Την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών,
  • Την υγεία και ασφάλεια των γεωργών και των αγροτικών ζώων,
  • Την ασφάλεια των παραγόμενων προιόντων,
  • Τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου

Εφόσον ο δικαιούχος δεν τηρεί τους κανόνες του επιβάλλεται κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 91 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013. Ωστόσο, η κύρωση δεν επιβάλλεται στους μικροκαλλιεργητές.

Οι υποχρεώσεις ορίζονται στο άρθρο 93 και το παράρτημα II του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, και εξειδικεύονται στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 1791/74062/02.07.2015, ΦΕΚ 1468/β/2015 την οποία μπορείτε να δείτε πατώντας το κουμπί στα δεξιά.