Χωρική πτηνοτροφία
1 Ιουλίου 2016
Αμπελουργικό Μητρώο
5 Ιουλίου 2016

Επαγγελματίας αγρότης

Ο όρος είναι σχετικά νέος και χαρακτηρίζει κάθε φυσικό πρόσωπο που πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
  • Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του
  • Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Ο χαρακτηρισμός αυτός ισχύει σε εθνικό επίπεδο και δεν πρέπει να συγχέεται με τον ορισμό του ενεργού αγρότη που ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.